کتابخوابی در البرز نیازمند کمک و توجه

کتابخوابی در البرز نیازمند کمک و توجهبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، سرانه مطالعه در کشور بین ۱۶ تا ۱۷ دقیقه اعلام شده است این آمارها نشان می دهد سرانه مطالعه ما نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین تر است.
به ازای هر صد نفر در استان البرز طبق افق هزارو چهارصد و چهار، باید سرانه زیر بنایی هشت متر مربع باشد که این مقدار در استان به یک متر مربع میرسد و این نشان میدهد که تعداد کتابخانه ها باید هشت برابر افزایش پیدا کند.

 

کتابخوابی در البرز نیازمند کمک و توجه