طرح ویژه ارتقای سرانه های آموزشی البرز به اجرا در می آید

استاندار البرز:

استاندار البرز گفت: طرح ویژه ساخت ۱۰۰ مدرسه با مشارکت دولت و خیرین به کمک سرانه‌های ضعیف آموزشی و پرورشی البرز به اجرا در می‌آید.