نقره داغ شدن یک شرکت بزرگ تولید ماکارونی در البرز

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه شدن یک شرکت تولید ماکارونی به پرداخت بیش از ۳۸۰ میلیارد تومان به علت گران فروشی خبر داد.

نقره داغ شدن یک شرکت بزرگ تولید ماکارونی در البرزبه گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز البرز، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بعد از وصول گزارش تخلف یک شرکت بزرگ تولید ماکارونی در استان البرز با عنوان گرانفروشی ، شعبه تعزیرات حکومتی به صورت ویژه وارد رسیدگی شد.

به گفته اصانلو بررسی ها حاکی از این بود که شرکت موصوف به صورت گسترده اقدام به گرانفروشی کرده است.

اصانلو افزود : امروز رای بدوی محکومیت شرکت موصوف به پرداخت جریمه به میزان سه میلیون و هشتصدو شصت و هفت میلیارد ریال معادل سیصد و هشتاد و شش میلیارد و هفت صد میلیون تومان صادر شد.

اصانلو افزود : با توجه به سیاست های تنظیم بازار دولت سازمان تعزیرات حکومتی مصمم است با اشخاصی که از وضعیت موجود سو استفاده می کنند مقابله نماید و قطعا در این مسیر مماشات یا مسامحه نخواهد داشت.