اخبار

سیری در تاریخ معاصر ایران با گشتی در موزه “قاجار” تبریز/خانه امیرنظام گروسی گنجینه‌ای از زیبایی‌های تاریخ صد ساله آذربایجان+فیلم و تصاویر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، موزۀ قاجار یکی از موزه‌های شهر تبریز است که در محل خانۀ امیرنظام گروسی و در محلۀ ششگلان قرارگرفته است و در سال 1385 پس از مرمت و بازسازی به‌طور رسمی راه‌اندازی شد.

م‍وزه‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ درت‍ب‍ری‍ز ‌از م‍‍ع‍دود م‍وزه‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی‌ و م‍وض‍و‌ع‍‍ی‌ در س‍طح‌ کش‍ور ‌است‌ ک‍ه‌ این روزها ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍ح‍ل‍‍ی‌ ب‍رای‌ سی‍ر درم‍ق‍ط‍ع‍‍ی‌ ح‍س‍‍اس‌ ‌از ت‍‍اری‍خ‌ کش‍ورمان‌ در معرض بازدید می‍‍ه‍مان‍‍ان‌ ن‍وروز‌ی‌ درت‍‍ع‍طی‍لات‌ ف‍روردی‍ن‌ 96 ق‍ر‌ار گرفته است.

ت‍‍الار‌ه‍‍ا‌ی‌ ج‍‍ال‍ب‌ و دی‍دنی‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا ب‍ه‌ نم‍‍ای‍ش‌ ‌آث‍‍ارم‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ‌ه‍ن‍ر‌ی‌ و ص‍ن‍‍ای‍‍ع‌ دستی م‍ت‍‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ دور‌ان‌ ق‍‍اج‍‍ار ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‌ ی‍‍افت‍ه‌ ‌است. ب‍خش ت‍ن‍دی‍س‌ و ت‍‍اب‍ل‍و‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍ص‍وی‍ر‌ی‌ در ‌ای‍ن م‍وزه‌ ب‍رای‌ ب‍‍ازدی‍د ‌ه‍ر ‌ای‍رانی‌ ج‍‍ال‍ب‌ و تام‍ل‌ ب‍ر‌ان‍گ‍ی‍ز ‌است. ‌ع‍ک‍س‌ ‌ه‍‍ای‍‍ی‌ در ‌ای‍ن م‍وزه‌ ‌ع‍رض‍ه‌ ش‍ده‌ ‌است‌ ک‍ه‌ ب‍‍ادورب‍ی‍ن‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ابت‍دایی‌ ک‍ه‌ در دوره‌ ن‍‍اص‍ر‌ی‌ و‌ارد ‌ای‍ران ش‍ده‌ ‌است‌ ‌ع‍ک‍اسی‌ ش‍ده ان‍د.

در ‌ای‍ن‌ خان‍ه‌ ت‍‍اری‍خی‌ ک‍ه‌ متعلق به امیر نظام گروسی، استاندار دوران قاجار تبریز بوده و ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍وزه‌ ق‍‍اج‍‍ار در س‍‍ال‌ 1384 راه ان‍د‌از‌ی‌ ش‍ده‌ ‌است، ت‍‍الار‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ب‍رای‌ نم‍‍ای‍ش‌ ‌آث‍‍ار ب‍‍افت‍ه‌‌، چ‍ی‍نی، ‌آب‍گ‍ی‍ن‍ه‌‌، س‍ک‍ه‌‌، ‌اب‍زارم‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌‌، خاتم‌ و ‌اب‍ز‌اره‍‍ا‌ی‌ ف‍ل‍ز‌ات‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍ار ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‌ ی‍‍افت‍ه‌ ‌است.

طب‍ق‍ه‌ زی‍رزمی‍ن‌ ‌ای‍ن م‍وزه‌ نی‍ز ب‍ه‌ ت‍‍الار‌ه‍‍ا‌ی‌ رج‍‍ال‌ و ف‍رامی‍ن‌‌، س‍ن‍گ‌‌، ‌اس‍ل‍ح‍ه‌ و ت‍‍الار م‍‍ع‍م‍‍اری‌ و ش‍‍ه‍رس‍‍از‌ی‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‌ د‌ارد.

‌از جم‍ل‍ه‌ ‌آث‍‍ار ‌ارزن‍ده م‍وج‍ود درم‍وزه‌ ق‍‍اج‍‍ار ت‍ب‍ری‍ز می‌‌ت‍و‌ان‌ ب‍ه‌ م‍ج‍سم‍ه‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ص‍‍اح‍ب م‍ن‍ص‍ب‍‍ان‌ و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍رج‍ست‍ه‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍ار ن‍ظی‍ر ‌ع‍ب‍‍اس می‍رز‌ا ولی‍‍ع‍‍ه‍د، ‌امی‍رک‍بی‍ر، میرزا ‌ع‍ی‍سی‌ ق‍‍ای‍م‌ م‍ق‍‍ام‌ ف‍راهانی، میرزا ‌اب‍و‌ال‍ق‍‍اسم‌ ق‍‍ائم‌ م‍ق‍‍ام‌ ف‍راهانی، ‌امی‍ر ن‍ظ‍ام‌ زن‍گ‍ن‍ه‌ و ‌امی‍رن‍ظ‍ام‌ گ‍روسی‌ اش‍‍اره‌ ک‍رد.

دی‍د‌ار گردشگران ‌از ‌ای‍ن‌ ‌ع‍م‍‍ارت‌ ب‍زرگ‌ و م‍ن‍ح‍ص‍ر ب‍ف‍رد درت‍ب‍ری‍ز م‍رور‌ی‌ ب‍ر ب‍خشی‌ ‌از ت‍‍اری‍خ م‍‍ع‍‍اص‍ر ‌ای‍ر‌ان‌ و نی‍ز م‍رور ت‍‍اری‍خ ش‍‍ه‍ر ولی‍‍ع‍‍ه‍د ن‍ش‍ی‍ن ت‍ب‍ری‍ز خ‍و‌ا‌ه‍د ب‍ود. ‌ای‍ن‌ ‌ع‍م‍‍ارت‌ ک‍ه‌ ‌اک‍ن‍ون‌ ‌از ‌آن‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍وزه‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍ار ی‍‍اد می‌‌ش‍ود در ن‍زدی‍کی‌ م‍ق‍ب‍ره‌ ‌الش‍‍ع‍رای ت‍ب‍ری‍ز، م‍دف‍ن‌ بی‍ش‌ ‌از 400 ش‍‍ا‌ع‍ر ب‍زرگ‌ و عارف نامی‌ای‍ر‌ان‌ زم‍ی‍ن‌ ق‍ر‌ار رفت‍ه‌ ‌است‌ ک‍ه‌ ب‍دون ت‍ردی‍د بازدیدی ج‍ذ‌اب‌ ب‍رای‌ ‌اه‍‍الی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ در ت‍‍ع‍طی‍لات‌ ن‍وروز‌ی‌ خواهد بود.

گزارش ویدیویی محمد زینالی

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا