دستور فرمانده انتظامی البرز برای رسیدگی به حادثه آدران

وی ضمن اشاره به انجام تحقیقات بر روی موضوع از سوی عوامل بازرسی، گفت: بدون شک این اعمال از سوی مامور پلیس پذیرفتنی نیست و پس از انجام تحقیقات و سیر مراحل قانونی، شخص متخلف به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

سردار “محمدیان” با بیان اینکه اقتدار و خشونت دو مقوله جدا از یکدیگر هستند و اقتدار پلیس باید توأم با رأفت اسلامی باشد، خاطرنشان کرد: پلیس خادم مردم است و در طول سال های اخیر و در برهه های مختلف نیز این موضوع به مردم ثابت شده است.