توصیه‌هایی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو

١_مردم گوشت مصرفی خود را صرفاً از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی مجاز که تحت نظارت دامپزشکی و مرکز بهداشت می باشند، تهیه کنند.

٢_ استفاده از دستکش، هنگام خرد کردن گوشت در مراکز عرضه و نیز منازل

٣_خودداری از خرید گوشت های بدون مهر دامپزشکی

۴_خودداری از کشتار دام در خارج از کشتارگاه ها

۵_خودداری از مصرف گوشت تازه (گوشت خریداری شده باید به مدت حداقل ۲۴ ساعت در یخچال ٠ تا ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شده و سپس مصرف شود.

۶_خودداری از مصرف جگر به صورت خام (جگر خریداری شده باید به مدت حداقل ۴٨ ساعت در یخچال ٠ تا ۴ درجه سانتی گراد، نگهداری و سپس مصرف شود.

٧_رعایت اصول بهداشتی و استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارکنان زنجیره کشتار، انتقال و عرضه کنندگان گوشت انجام شود.

٨_هنگام پشم چینی دام ها، از تجهیزات و لوازم ایمنی و حفاظت کننده استفاده شود.

٩_اجتناب از استراحت در مراتع و کوهستان ها بدون رعایت استفاده از وسایل ایمن مثل زیرانداز صورت گیرد.

١٠_سمپاشی بدن دام و اصطبل‌های روستایی با سموم مخصوص دامپزشکی جهت کاهش جمعیت کینه‌ها باید انجام شود.

١١_تب خونريزي دهنده كريمه كنگو ، يك بيماري خونريزی دهنده تب دار حاد ویروسی است كه توسط گونه اي از كنه ها منتقل می‌شود.

١٢_با وجودي كه بيماري مخصوص حيوانات است ، ولی موارد تک گير و همه گيری های ناگهانی اين بيماری در انسان نيز اتفاق می افتد، شيوع بيماری بيشتر در ماه‌های گرم سال همزمان با فصل فعاليت كنه ها می باشد.